T 074 266 33 13

Doelstellingen van ons Daltononderwijs

De kinderen hebben leren omgaan met vrijheid en vrijheid in gebondenheid. Ze hebben geleerd dat mensen rekening houden met elkaar en zich verantwoordelijk voelen voor een opdracht, maar ook voor de sfeer waarin iedereen zich veilig en prettig voelt.

Ze kunnen samenwerken, onderhandelen, taken verdelen, luisteren naar ideeën en kennis van anderen en kunnen kennis integreren in een samenhangend geheel. De leerlingen weten dat ze elkaar nodig hebben.

Ontwikkeling als individu
Door een sterke nadruk op zelfstandigheid hebben de leerlingen de kans gekregen hun eigen vermogens en identiteiten te ontwikkelen en hun idealen zo veel mogelijk te verwezenlijken. Ook hebben ze geleerd kritisch te zijn ten opzichte van de samenleving.

Ze hebben geleerd planmatig te kunnen werken en vaardigheden te ontwikkelen die met zelfsturing van doen hebben. Zelf verantwoordelijk te zijn voor planning, kwaliteitsbewaking en uiteindelijke zelfevaluatie en reflectie.

Cognitieve ontwikkeling
De kinderen hebben de kans gekregen zoveel mogelijk kennis te verwerven, opdat ze praktisch, logisch, abstract en sociaal denkend kunnen zoeken naar oplossingen.

Hierbij hebben ze geleerd creatief te zijn, dus zich te richten op het zoeken van oplossingen voor een probleem, het afronden van een taak zonder instructies over de te volgen aanpak of het samenstellen van een complex product dat voldoet aan een aantal vooraf gestelde eisen.

De leerlingen hebben geleerd kennisconstructies te kunnen maken, dus om onderzoek te doen, analyses te maken, syntheses te maken, te evalueren en interpreteren van kennis en informatie. De leerlingen hebben geleerd hierbij gebruik te maken van ICT-middelen.

Ze hebben zich de cognitieve vaardig­heden als lezen, taal, schrijven en rekenen eigen gemaakt en wel zodanig, dat zij zich ook later in deze ­maat­schap­pij staande kunnen houden.

Emotionele ontwikkeling
De kinderen kunnen omgaan met hun eigen gevoelens en die van anderen.
De sfeer op school heeft ook te maken met de aankleding van het gebouw, kleurgebruik,  werkstukjes en iets voor elkaar over hebben, iets voor elkaar betekenen, iets voor anderen doen.

Ze hebben tijdens levensbeschouwing kennis opgedaan omtrent de wereldgodsdiensten en hebben een mening gevormd omtrent de verschillende godsdiensten binnen onze multiculturele maatschappij.

Kijk voor meer informatie over Daltononderwijs in ons Daltonbeleidsplan.